VEDTEKTER FOR FENTUN
 

VEDTEKTER FOR FENTUN

1.               NAVN OG BELIGGENHET

Foreningens navn er Fentun og har hovedsete i Nore og Uvdal kommune. 
Fentun er en formell forening som drives på frivillig basis av et styre.
Foreningen Fentun er selveiende.

2.               FORMÅL

Formålet med foreningen er å være et nettverk for kvinnelige selvstendig næringsdrivende og/eller daglig ledere. Nettverket skal bidra til egenutvikling hos medlemmene og være et forum for personlig vekst. Nettverket skal også synliggjøre kvinners kompetanse og bidra til faglig vekst. Det skal være et støtteapparat og pådriver for kvinnelige næringsdrivende.

3.               MEDLEMSKAP

Kvinnelig eier og/eller daglig leder i en bedrift, som oppfyller bestemmelsene i paragraf 2, kan opptas som medlem i Fentun. Medlemskapet er personlig, og hvert medlem skal betale kontingent. Innmelding skjer til styret. Tilbudet som gis av de forskjellige medlemmene må være sikret tilgjengelighet og kontinuitet, og bedriften må være registrert i Brønnøysund. Utmelding skal skje skriftlig.

 2.              ØKONOMI
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal være betalt innen utgangen av året. Nettverkets aktiviteter kan delfinansieres gjennom deltakeravgifter/bidrag. Det kan søkes om økonomisk støtte fra dertil egnede fonds, både offentlige og andre instanser. Regskap og budsjett utarbeides av styret til årsmøtet. Honorar til styret bestemmes av årsmøtet. Regnskapsåret følger kalenderåret.

 4.               LEDELSE

Foreningen ledes av et styre på inntil 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.  Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet.

 5.               STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

Styret forvalter foreningens midler og leder virksomheten i tråd med vedtektene. Det føres protokoll fra hvert møte som undertegnes av medlemmene som er til stede. 2 av styrets medlemmer har signatur. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene eller varamedlemmer er til stede.

6.               ÅRSMØTET

Årsmøtet er kvinnenettverkets øverste myndighet. Skriftlig innkalling med saksliste, årsberetning og regnskap skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar.
Årsmøtet innkalles av styret eller hvis minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Hvert medlem har en stemme, eventuelt kan fullmakt leveres til en annen stemmeberettiget person. Stemmeberettiget er alle medlemmer som har betalt kontingent. Styrets leder velges av årsmøtet for 1 år.
Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før årsmøtet og må fremmes skriftlig.

Årsmøtet skal behandle:

1. Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmelding, regnskap og budsjett
5. Fastsettelse av kontingent
6. Behandle innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
7. Fastsettelse av honorar
8. Handlingsplan
9. Valg

Styre på inntil 5 medlemmer, 3 (og 2) medlemmer er på valg hvert år og  velges for 2 år av gangen. 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge velges hvert år. Regnskapsfører og revisor velges hvert år.  Valgkomite med 3 representanter, 1 nytt medlem velges hvert år.

7.               ENDRING AV VEDTEKTER

Forandring av vedtekter kan skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være kunngjort for medlemmene skriftlig senest 2 uker før årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for å kunne endre vedtektene.         

8.               OPPLØSNING AV FORENINGEN

Foreningen oppløses med 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøtet. Forslag til oppløsning skal sesndes medlemmene senest 2 måneder før årsmøtet. Midler som er opparbeidet i foreningen, skal brukes i henhold til vedtak på årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte.

Endret og godkjent av årsmøtet 13.2.07.