VEDTEKTER FOR FENTUN 2006

 

 

VEDTEKTER FOR FENTUN

1. NAVN OG BELIGGENHET
Foreningen heter Fentun og har hovedsete i Nore og Uvdal kommune øverst i Numedal.  Fentun er en formell forening som drives på frivillig basis av et styre med arbeidsgrupper. Foreningen er selveiende.

2. EIERE
Fentun er et kvinnenettverk som består av bedriftseiere, drivere og  interessenter innen reiseliv, næringsliv,opplevelser, kultur, mattradisjoner og håndverk i nærområdet.  Tilbudet som gis av de forskjellige medlemmene må være sikret tilgjengelighet og kontinuitet og være registrert i Brønnøysund.

3. PRIMÆRE FORMÅL
A. Kvinnenettverket Fentun skal være et forum for personlig og faglig vekst. I nettverket skal i    gi hverandre inspirasjon og støtte, dele erfaringer og bidra til å utvikle hverandres næringer.
B. Fentun skal arbeide for å gjøre tilbudene våre, bygda og dalen mer kjent bl.annet med egen  Fentun brosjyre og nettsted.  
C. Fentun skal arbeide for å fremme samarbeid og utvikling innen næringslivet og være inkluderende overfor andre foreninger og organisasjoner, slik at kommunen og dalen blir enda mer attraktiv å bo og oppholde seg i.
D. Fentun skal arbeide for å påvirke beslutningstakere innenfor kommunen og andre instanser.
 

4. PRIMÆRE OPPGAVER
A. Medlemmene i Fentun er forpliktet til å dele på oppgavene, betale inn en årlig kontingent som fastsettes på årsmøtet.  Kontigenten skal være innbetalt innen 10. Mai hvert år.  Medlemsskapet er kun gyldig ved innbetalt kontingent.
B. En aktivitetsplan lages hvert år og denne skal sikre at alle til en hver tid vet hva som skjer i løpet av året og er kjent med sine arbeidsoppgaver.
C. Delta i arbeidsgrupper som arbeider med, og gjennomfører aktivitetene i aktivitetsplanen ut fra interessefelt og kompetanse.
D. Ta ansvar for og delta på møter og i gjennomføring av aktiviteter og arrangement som går i Fentuns regi eller som Fentun er involvert i.  Hvis en ikke har mulighet til å møte opp selv på  arrangement, så må stedfortreder skaffes hvis ikke annet er avtalt.

5. STYRE OG STYRETS OPPGAVER
Fentun skal ha et styre som består av 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.  Styret velges på årsmøtet som skal være avholdt innen medio februar hvert år.  Styre og varamedlemmene velges for 2 år av gangen, styre leder og varaleder for 1 år.  2. og 3. vara er valgkomite.
A. Sikre en utarbeidelse og oppfølging av en  aktivitetsplan som tar utgangspunkt i medlemmenes synspunkter.
B. Sikre at det til enhver tid er arbeidsgrupper som jobber med gjennomføring av aktivitetsplanen.
C. Innkalle til møter og sikre god og konstruktiv møtevirksomhet.
D. 2 av styrets medlemmer i felleskap har signatur.
 
 

6. ARBEIDSGRUPPER
Arbeidsgruppene velges av styret for 1 år.  Gruppene skal ha en ansvarlig leder som informerer på medlemsmøtene fortløpende.

7. MEDLEMSFORHOLDET
A. Nye medlemmer skal oppfylle kriteriene i punkt 2 og godkjennes av styret. Styret skal på forhånd informere medlemmene. 
B. Medlemmer som ikke oppfyller kriteriene i punkt 4  for medlemsskap på tilfredsstillende måte kan ekskluderes dersom årsmøtet med 3/4 flertall vedtar dette, etter forutgående vurdering og vedtak i styret.

8. DRAKTER
Fentun  har felles representasjonsdrakt.  Nye medlemmer gis anledning til å skaffe seg denne drakten.  Disse finansieres evt via egenandel og tilskudd.  Draktene eies av den enkelte.

9. UTMELDING OG OPPHØR
Det gis anledning til å søke om midlertidig permisjon fra Fentun, maksimum 1 år om gangen.  Både søknad om permisjon og utmelding som medlem varsles skriftlig til styret ved styreformann.
Ved opphør av foreningen skal opparbeidede midler, bankkontoer og eventuell gjeld fordeles mellom eksisterende medlemmer på et avviklingsmøte der 3/4 part av medlemme skal delta.  Dette møtet varsles skriftlig til medlemmene 30 dager før møtet skal avholdes.

10. VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer skal vedtas på årsmøtet og varsles  skriftlig til medlemmene sammen med årsmøteinnkalling innen 30 dager før møtet avholdes.